Royal White (Mugla White)royal-wait-mugla

 Плитка:

300 мм × 600 мм × 18 мм

300 мм × 600 мм × 20 мм 

 Примеры:

royal-wait-mugla-wait_1_L